پاکت آزمایشگاهی 

پاکت جواب آزمایش به پاکتی گفته میشود که کاغذ جواب آزمایش را در آن قرار میدهند. سایز پاکت های آزمایشگاه اصولا کمی بزرگتر از A5 می باشد که میتوان کاغذ A5 و یا کاغذ A4 جواب آزمایش تا شده را به راحتی در آن قرار داد. 

سفارش دهید

نمونه کارهای ما

. پاکت آزمایشگاه میتواند جیب دار باشد که بتوان کاغذ جواب آزمایش را در آن قرار داد. برای چاپ و تولید پاکت آزمایشگاه از کاغذهای تحریر، گلاسه و مقوا پشت طوسی استفاده میشود. چاپ روی پاکت جواب آزمایش هم می تواند بصورت تمام رنگی، دورنگ و تکرنگ می تواند باشد.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

از دیگر خدمات ما دیدن کنید

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text